ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    งานประเพรีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    76000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในประเพณีท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        จังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และสวยงามในระดับประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้สะท้อนความงามแห่งศิลป์ที่ทรงคุณค่า หลอมรวมกับวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในธรรม ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข สงบร่มเย็น และพอเพียง เป็นแก่นแท้แห่งถิ่นไทยดี มหาวิทยาลัยราชธานีซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี เห็นถึงความสำคัญจึงจัดโครงการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนที่จัดขึ้นทุกปี คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีนักศึกษาหญิงจำนวนมากที่สุด มีท้องถิ่นพำนักในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ จึงทำความสามารถแสดงรำแบบท้องถิ่น คณะพยาบาลจึงคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมรำแห่งเทียนพรรษาในงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชธานีที่จัดร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้