ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการ   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
พรทิพย์ ปุกหุต
นิตยา ไสยสมบัติ
ธนวรัท จันทะนัด
พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
จิรังกูร ณัฐรังสี
ดวงจันทร์ กาละปัตย์
นิตยา เจริญยุทธ
errorนิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ขวัญจิต เพ็งแป้น
วรรณี ศิริสุนทร
นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
ชลธิชา อรุณพงษ์
ลลิดา ปักเขมายัง
สุกัญญา เกิดสุข
มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
ปิยะวดี ทองโปร่ง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
กาญจนา อยู่เจริญสุข
errorดรุณี คชพรหม
errorพัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร
จินตนา เด่นสันติสุข
อัจฉริยาพร เดชโยธิน
ชลลดา มีทอง
เทพินทร์ บุญกระจ่าง
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์
ไพเราะ เบญจกุล
เยาวลักษณ์ โพธิดารา
ธรรญญพร วิชัย
errorไฉไล ผาเงิน
พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
ทศา ชัยวรรณวรรต
วัลรี ทรายสมุทร
ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
นพภัสสร วิเศษ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    53035 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 193 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 231 คน (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 จำนวน 169 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.55 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ 4.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5