ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    บายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 90 คน จึงได้จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึงจะก่อให้เกิดขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตให้เข็มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว และในขณะเดียวกันนักศึกษาเองอาจมีการแสดงออกต่ออาจารย์ผู้ที่สั่งสอนมาทั้งทีี่ไม่ตั้งใจ ก่อให้เกิดความไม่สบายใจของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์เพื่อเป็นการขอขมาอาจารย์จึงได้จัดให้มีการขอขมาอาจารย์ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงการยอมรับผิด ในความผิดที่ได้กระทำการล่วงเกินต่ออาจารย์