ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    รดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนับถือต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอด โดยธรรมเนียมปฏิบัติมักจัดขึ้นตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ขณะเดียวกันประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณค่า ตลอดระยะเวลาท่ี่ผ่านมาได้สร้างคุณงามความดี พัฒนาให้สังคมน่าอยู่มีความเจริญรุ่งเรือง ผู้น้อยจึงควรมีการแสดงออกที่แสดงให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป