ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    ทำบุญหอพัก
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    วรรณี ศิริสุนทร
สุกัญญา เกิดสุข
เปรมฤดี เห็มหา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อ ความเชื่อของคนในสังคมไทย มาเป็นเวลาช้านานดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อและศัทธา ในพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตร การทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ศาสนาพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีที่คนไทยยืดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเป็นแกนนำในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา คณาจารย์ โดยร่วมกันทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา