ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการ   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในภาวะปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่อมีการนำเข้า จากต่างประต่างมากขึ้น คนในวัยทำงานก็เช่นเดียวกัน ทำให้ผ้าไทยไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่สังคมไทย ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และอนุรักษ์ผ้าไทยจึงขอจัดโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยสืบสานการแต่งกายแบบผ้าไทยตลอดจนดำรงเอกลักษณ์ของไทย และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน