ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการ   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สำคัญคือเครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและหมวกพยาบาลคาดแถบสีดำ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเท่านั้นจึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพตามแบบสากลได้ พิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ถือเป็นพิธีการสำคัญที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพยาบาลวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์ที่จะย้ำเตือนให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อการทำงานในวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัญลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2558 จำนวน 189 คนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยมอบแถบหมวกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหญิง และมอบเข็มสถาบันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ นำมาซึ่งชื่อเสียงมาสู่ตนเองและสถาบันต่อไป