ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    วรรณี ศิริสุนทร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    1000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จึงจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีจึงจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลชน