ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    49000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        ส่งเสริมให้นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ และเกิดความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        นักศึกษาใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวแรกในการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษา อาจทำให้เกิดความเครียดในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมตัวในการเรียน การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่เผชิญกับความเครียด และสามารถจัดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลสตร์ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลให้สง่างาม มีระเบียบวินัย มีมารยาทดี เคารพรุ่นพี่และอาจารย์ รวมถึงเป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของนักศึกษาทุกชั้นปี