ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สำคัญคือเครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและหมวกพยาบาลคาดแถบสีดำ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพตามแบบสากลได้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัญลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล ดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2557 จำนวน 90 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยมอบแถบหมวกสำหรับนักศึกษาหญิง และมอบเข็มสถาบันสำหรับนักศึกษาชาย การจัดโครงการในครั้งนี้จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการมอบแถบหมวกและ เข็มสถาบัน เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพต่อไป