ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    65000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในภาวะปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มมีการน้าเข้าจากต่างประเทศมากมาย และผู้คนก็ปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ทันสมัยมากขึ้น คนในวัยทำงานก็เช่นเดียวกัน ท้าให้ผ้าไทยไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยท้างานดังนั้นเพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และอนุรักษ์ผ้าไทยจึงขอจัดโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยสืบสานการแต่งกายแบบผ้าไทย ตลอดจนดำรงเอกลักษณ์ของไทย และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน