ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    ชาวหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    1900 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        - นักศึกษามีความตระหนักในการดูสิ่งแวดล้อม - นักศึกษาเกิดความสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จากการทำกิจกรรมร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::         ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายอย่างมากไม่ว่าเกิดจากการใช้ชีวิตประจำ การตัดต้นไม้ทำลายป่า การใช้สารเคมีต่างๆเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้มีการทำลายธรรมชาติก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยมลภาวะก่อให้เกิดการเจ็บป่วย รวมถึงภัยธรรมชาติ การหันมาใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นจะก่อให้เกิดผลดีต่อทุกคนในการลดสภาวะการเจ็บป่วย การลดภัยพิบัติอันก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง ในฐานะนักศึกษาพยาบาลเองควรมีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่สืบไป ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ชาวหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม