ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    3000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องและปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญคือการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สิน และชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยรุ่นและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงนับว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบาดเจ็บหรือพิการจะเป็นภาระของครอบครัวและสังคมในระยะยาว การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพึงตระหนักในการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาคนโดยการอบรม การให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การสร้างจิตสำนึก ให้มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตลงได้ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรม วินัยจราจร ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและลดการสูญเสียต่อไป