ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    สุภาพบุรุษพยาบาล ดีดี มีสง่า
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    ยงยุทธ บรรจง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาลีลาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        สุภาพบุรุษพยาบาลเป็นพยาบาลเพศชายที่มีลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ ครบทุกด้าน ทั้งด้านบุคลิกภาพที่สง่างาม มีมารยาทที่ดี การวางตัวที่เหมาะสมในวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ต้องมีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทที่ดี การวางตัวตลอดหลักสูตรการเรียนพยาบาล ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงบูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาพยาบาลชายเข้ากับการเรียนวิชาลีลาศ และอบรมกิริยามารยาท การวางตัวในสังคมอย่างเหมาะสมโดยครูต้นแบบผู้ชายที่มีคุณลักษณะสุภาพบุรุษพยาบาล