ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ)
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาพยาบาลได้ปฏิบัติกิจกรรมอาสาและฝึกปฏิบัติธรรมตามแบบวิถีพุทธ
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการให้บริการดูแลผู้รับบริการด้วยความใส่ใจ ซึ่งต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่นอกจากจะเน้นเรื่องความรู้ความสามารุแล้ว ยังเน้นเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. 2556 ได้กำหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาพยาบาล ไว้ 3 ประการได้แก่ นักศึกษามีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตอาสาซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชธานี กำหนด ดังนี้ “บัณฑิตราชธานีเป็นผู้นำ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม คณะพยาบาลจึงกำหนดจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือด้านแรงกายความคิดเวลา เป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมงานจิตอาสาจึงเป็นการยกระดับจิตใจให้คนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจความเอื้อเฟื้อมีความสนใจในการอนุเคราะห์ผู้อื่นมากขึ้น รวมทั้งการให้นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมให้ทาน กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม จะช่วยให้นักศึกษา มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณา เอื้ออาทร มีความคิดดี พูดดี และปฏิบัติดี และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ผู้รับบริการและสังคม