ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    2000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::         นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะ การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบในการทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยใช้ในการติดต่อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียงและอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายกันอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันได้มีการนำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในวงการศึกษากันทั่วโลก ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และจากการเรียนการสอนนั้นได้มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล พบว่านักศึกษาสืบค้นข้อมูลได้ยังไม่ขาดประสิทธิภาพ ในการการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการพยาบาล จึงจัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสรเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด