ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    35300 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        - นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดีทั้งจากนักศึกษา และอาจารย์ - นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับครูอาจารย์ - นักศึกษามีความเคารพต่อสถาบันครูอาจารย์ - นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งกตเวทิตาต่อครูอาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        สถาบันการศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่ง การส่งเสริมให้นักศึกษามีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามประเพณีไทยนั้นการไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพ การระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ สำนักกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงกตเวทิตาต่อครูอาจารย์