ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    หญิงไทย งามสง่า มารยาทดี กิริยางาม
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    1500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาลีลาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคนไทยแต่เดิมคือ การที่ผู้คนในสังคมมีการแสดงออกทางด้านกิริยา วาจา ใจ ที่มีความงดงาม ปัจจุบันกิริยามารยาทของคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเปลี่ยนไปจากเดิมในทางตรงกันข้าม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการยอมรับแนวความคิด ค่านิยมทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่าง พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สังคมในการยอมรับในเรื่องของ ความงามสง่าในบุคลิกภาพ กิริยามารยาทดี ทั้งนี้เนื่องจากมีการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงเรียนชั้นปีที่ 1 ถึง ปี 4 ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความงามสง่า มารยาทดี กิริยางามของนักศึกษาพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนในวิชาลีลาศและจัดโครงการนี้ขึ้นให้กับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 และโครงการรับน้อง ประชุมเชียร์ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาพยายาลเป็นหญิงไทย งามสง่า มารยาทดี กิริยางามต่อไป