ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการค่ายปลูกจิตสำนึกพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    211000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        - นักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างเหมาะสม - นักศึกษาใหม่ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในปัจจุบันการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากหากนักศึกษาผู้ใดมีคุณธรรมนักศึกษาผู้นั้นก็จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ อันจะส่งผลถึงการสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภายภาคหน้า นอกจากนี้คุณธรรมยังทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ประมาทและมีเหตุผล ซึ่งกิจกรรมที่จะสามารถทำให้นักศึกษานำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ “การปฏิบัติธรรม” ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมจึงได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติจริงที่จัดให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชธานีแห่งนี้ จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้