ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    21550 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ และระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชธานี จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอึกด้วย