ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการวิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
เสาวนีย์ โสบุญ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20310 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        การสานสายใยระหว่างครอบครัวของนักศึกษาและสถาบันการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในปีการศึกษา 2555 ได้มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 สอบผานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ วิชาการพยาบาลพื้นฐาน 1 วิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 วิชาปกิบัติการพื้นฐาน 1 และวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน 2 จำนวน 90 คน โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงจะมีสิทธิ์ได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาล และขณะนี้นักศึกษาดังกล่าวได้สอบผ่านตามระเบียบมหาวิทยาลัย จึงเป็นผู้มีสิทธ์ได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาหญิงได้รับหมวกพยาบาล ซึ่จะเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณื เป็นผุ้ที่จะต้องไปฝึกปกิบัติโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความชำนาญที่ได้เรียนและฝึกปฏิบัติมาแล้วไปให้บริการแก่ประชาชนและผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์พยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้สำเร็จหลักสูตราพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่การได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลและได้รับหมวกพยาบาลไปออกฝึกปฏิบัติให้บริการแก่ประชาชนและผู้เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลนั้นจะเป็นก้าวสำคัญของวิชาชีพในวันข้างหน้าและได้เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์เพื่อการเป็นพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความมยินดีและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในการได้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลและได้รับหมวกพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธีดังกล่วขึ้น