ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    3000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาที่แสดงนาฎศิลป์ไทยมีความภาคภูมิใจในตนเองและศิลปะไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ประเพณีวันลอยกระทงเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งประกอบด้วยมิติต่างๆ ทางศิลปที่งดงามและเสริมสร้างสุนทรียภาพแก่ชุมชน ได้แก่ การประดิษฐ์กระทงใบตองอันสวยงามประณีต การแสดงความอ่อนน้อมต่อแม่พระคงคา การแสดงนาฎศิลป์ การดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองที่ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ทำให้มีบรรยากาศแห่งความสุข และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ดังนั้น ในโอกาสวันลอยกระทงปีพุทธศักราช 2555 นี้ มหาวิทยาลัยราชธานีจึงได้จัดโครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันลอยกระทงกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่ ในการจัดนักศึกษาร่วมแสดงนาฎศิลป์ไทยแะลนำนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกิจกรรมในงานลอยกระทงที่เทศบาลตำบลขามใหญ่จัดขึ้น