ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการปฏิบัติธรรม
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    5000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักเรียนพัฒนาทางด้านจิตใจยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า ความบีดรัดตัวของสภาวะสังคมหลายๆ ประการได้มีส่วนผลักดันให้ค่านิยมทางจริยธรรมของคนในชาติเปลี่ยนไป ซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวยังดำเนินไปแบบนี้เช่นเดิมโดยไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของบุคคลในชาติ ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อประเทศชาติ การส่งเสริมให้ประชากรของชาติเป็นผู้เพียงพร้อมด้วยศีลธรรมและคุณธรรมจึงต้องเป็นงานเร่งด่วนและเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างและมั่นคง ของชาติรัฐบาลได้มีนโยบายจะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและประชากรโดยมุ่งผลให้ทุกคนเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและเอาใจใส่อย่างจริงจังในเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของบุคคลในชาติ