ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    1000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        การอบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกที่ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        พระพุทธศานสนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องการทำบุญตักบาตร ในปัจจุบันนี้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ เวลาทำงาน สภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่ และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทาลัยราชธานี ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อควมสะดวกในการจัดหาและควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง