ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการวันไหว้ครู
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    13000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออกของนักศึกษาต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัยญูกตเวที ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานของชาวไทย นอกจากนี้พิธีไหว้ครูยังได้ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสโมสรมหาวิทยาลัยราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหวครู ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555