ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการรับรายวิชาการพยาบาลอนมมัยชุมชน 2 ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการ   ::    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักการและแนวคิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอนามัยชุมชนนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม หลักความเสมอภาคหลักการบูรณาการและหลักการอื่นๆ เช่น หลักความเป็นเอกภาพและการเสริมสร้างพลังอำนาจจึงจะเกิดแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาได้ แต่ที่สำคัญและเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงทรงได้รับการขนามนามของชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระองค์พระราชทานหลักปรัชญาและแนวทางการพัฒนาที่เน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อาทิ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ อันถือเป็นคณธรรมประการหนึ่งที่นักพัฒนา พระองค์พระราชทานหลักปรัชญาและแนวทางการพัฒนาที่เน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ อาทิ หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม ่อันถือเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่นักพัฒนาต้องยึดเป็นหลักแนวคิดแนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ปีการศึกษา 2555 ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ในการพัฒนาอนามัยชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ "เสริมสร้งาคุณธรรมบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ปีการศึกษา 2555" ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเกิดการพัฒนาคุณธรรมในจิตใจ