ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    54100 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฎมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านานและสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุอันเป็ฯการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชธานี รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้อาวุโสของสถาบัน จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ขึ้น