ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    สอนน้องล้างมือ และแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 1600 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและเชื้อโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ การป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีที่สุดคือ การรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจำทุกวัน การกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กดูแลความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการล้างมือ และการแปรงฟัน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ผลการวิจัยเบิื้องต้นพบว่าการล้างมือด้วยสบู่สามารถช่วยลดการขาดเรียนของนักเรียนจากการติดเชื้อไข้หวัดได้ถึงร้อยละ 50 (อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล. 2555) ซึ่งได้ทำโครงการวิจัยเป็นการทดลองแบบสุ่ม โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวนประมาณ 553 คน ระหว่างเดือนกุมพาพันธ์-มีนาคม 2555 โดยเก็บข้อมูลการขาดเรียนเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงก่อน และหลังให้ความรู้ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติการล้างมืออย่างถูกวิธี รวมทั้งแจกสบู่ให้นำไปใช้ที่บ้าน ผลจากการวิจัยเบื้องต้นพบว่า โรคต่างๆ ที่มีในมือเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น โรคไข้หวัด โรคท้องร่วง โรคผิวหนังอักเสบ โรคตาแดง เป็นต้น มีอัตราที่ลดลง ซึ่งผลการวิจัยเบื้องต้นที่สำคัญที่สำคัญ คือ นักเรียนมีสถิติการขาดเรียนลดลง เนื่องจากติดเชื้อหวัดถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการล้างมือของนักเรียนก็เปลี่ยนไป โดยนักเรียนขยันล้างมือบ่อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกให้ล้าง คิดเป็นร้อยละ 84