ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 800 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        อุบัติเห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวัง และไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบ อาจทำเกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการได้ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากระบบการช่วยเหลือไม่ได้กระทำอย่างทันท่วงที และถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ ทำให้การช่วยเหลือไม่มีประสิทธิภาพ เกิดผลเสียต่อผู้บาดเจ็บโดยให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน แต่ถ้าบุคคลนั้นได้รับความรู้และได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินจนเกิดความชำนาญ จะทำให้การให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์เฉพาะหน้า สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต และสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตและสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้