ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ทัพไทยคลายทุกข์ นำสุขด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    มะลิสา งามศรี
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 12000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในคนปกติเมื่อตกอยู่ในภาวะหรือเหตุการณ์ที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ปี ซึ่งความเสียหายไม่เพียงแต่มีความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศการมีรายจ่ายที่สูงขึ้นจากการบูรณะซ่อมแซมแต่ที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นั้นๆ ล้วนได้รับความยากลำบากในการย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคราว เครื่องอุปโภคบริภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ความสะดวกสบายในการทำภารกิจส่วนตัว การมีโรคระบาด เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคอหิวาตกโรค รวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ปัญหาดัลกล่าวล้วนมีความกดดันทำให้เกิดความเครียด หากทว่าบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอจในผลที่ได้รับและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาไม่หลีกหนีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ แต่บุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะมีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน พฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีอารมณ์แปรปรวน มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นหากรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้