ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ปีการศึกษา   ::    2561
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ธนวรัท จันทะนัด
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์
พรรณงาม วรรณพฤกษ์
ขวัญจิต เพ็งแป้น
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
ลลิดา ปักเขมายัง
สุกัญญา เกิดสุข
มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
กาญจนา อยู่เจริญสุข
พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร
อัจฉริยาพร เดชโยธิน
โชติระวี อินจำปา
ธรรญญพร วิชัย
พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
ทศา ชัยวรรณวรรต
จารวี คณิตาภิลักษณ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 98600 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ให้มีการช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ได้มีการกำหนดให้ มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยราชธานีมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน