ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ชื่อโครงการ “ร่วมสร้างกำลังกาย ห่างไกลการหกล้ม”
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 14500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สถานที่จัดกิจกรรม ศาลากลางบ้านก้านเหลือง หมู่ 3 บ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 51 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนความรู้เรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้ม ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางร้อยละ 96.08