ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการ “ผู้สูงอายุสุขใจ ห่างไกลจากความเครียด”
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 7500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถานที่จัดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินโครงการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 56 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก ผู้สูงอายุบ้านคำนางรวย ร้อยละ 95.36 สามารถแสดงท่าการรำไทเก็กทุกท่า การบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุบ้านคำนางรวย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตตนเองและการผ่อนคลายความเครียดด้วยการรำไทเก็ก จำนวน 56 คน