ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการ “นวดแล้วสุขกาย ผู้สูงวัยสุขใจ”
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ลลิดา ปักเขมายัง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    นิตยา ไสยสมบัติ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 13300 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 25 กันยายน 2560 – 4 ตุลาคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาวัดบ้านตำแย หมู่ที่ 1 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45) คน คิดเป็นร้อยละ 82.22 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินจริงผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 86.49 มีคะแนนความปวดไม่เกิน 3 คะแนนภายหลังการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหยและประคบสมุนไพร การบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตำแย ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการเสื่อมของสภาพร่างกาย และได้นวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหยและประคบสมุนไพร จำนวน 37 คน