ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    อาหารว่างสำหรับหญิงตั้งครรภ์
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    อุมาสวรรค์ ชูหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 10050 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ระยะตั้งครรภ์เป็นระยะที่มีการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ขึ้นมากกว่าปกติ ทั้งด้านมารดาและทารกในครรภ์ ความต้องการด้านอาหารระหว่างตั้งครรภ์จึงมาจากความต้องการทั้งของมารดาและทารกในครรภ์ สตรีตั้งครรภ์จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพิ้่มทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าปกติ แต่จากการได้รับอิทธิพลและความเชื่อ ประสงการณ์ที่สืบทอดกันมาทำให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เช่น การไม่กินไข่ขาวเพราะจะเจ็บก้นเวลาคลอด เชื่อว่าดื่มเบียร์เป็นการบำรุงทารกในครรภ์ทำให้ผิวพรรณดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าไม่เพียงพอ