ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการ “สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข”
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    เยาวณี จรูญศักดิ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 12300 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถานที่จัดกิจกรรม ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (เล็กน้อย-ปานกลาง) ภายหลังการเข้าร่วมฝึกทำสมาธิบำบัดแบบ SKT กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 82.50 มีระดับความเครียดลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (เล็กน้อย-ปานกลาง) ภายหลังการเข้าร่วมฝึกทำสมาธิบำบัดแบบ SKT ระดับความเครียด ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ ระดับเล็กน้อย 4 10.00 10 25.00 ระดับปานกลาง 24 60.00 23 57.50 ระดับสูง 9 22.50 6 15.00 ระดับรุนแรง 3 7.50 1 2.5 รวม 40 100 40 100  การบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านช่างหม้อ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตตนเองและการผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT จำนวน 40 คน