ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการ “สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล”
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    มะลิวัลย์ ยามโสภา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        เด็กเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติที่ต้องเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และสังคม ย่อมเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติ ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติ โดยเฉพาะมีความพิการทั้งทางร่างกาย และสมอง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเด็ก ครอบครัว และประเทศชาติ เด็กที่มีความพิการไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย หรือ ทางสมอง ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ ความผิดปกติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น การนั่ง การยืน การเดิน ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น พูดไม่ชัด ไม่สามารถบอกความต้องการได้ ความบกพร่องทางการพูดและการออกเสียง ทำให้เด็กพูดช้า และพูดไม่ชัด ความบกพร่องของระดับสติปัญญา เรียนรู้ได้ช้า มีภาวะปัญญาอ่อน ความผิดปกติทางการมองเห็น ความผิดปกติทางการได้ยิน การชัก เป็นต้น โดยทั่วไปเด็กพิการซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และ มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว หากเกิดการเจ็บป่วยจะมีผลกระทบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ครอบครัวต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น บิดามารดาหรือผู้ดูแลต้องลางานเพื่อมาดูแลเด็ก ทำให้ขาดรายได้ และตัวเด็กเองเมื่อมีการเจ็บป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยเรื้อรัง ก็จะส่งผลทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการล่าช้าตามมาด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกันความเจ็บป่วยแก่เด็กพิการ จึงได้จัดโครงการ “สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและผู้ดูแล โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กพิการและผู้ดูแล นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา สมาชิกทุกคนในครอบครัว ผู้ดูแลกับเด็กพิการให้ดียิ่งขึ้น