ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน
ปีการศึกษา   ::    2558
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    จริยา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัจจุบันผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเริ่มพบมากขึ้น ซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ตลอดทั้งสังคมและครอบครัว เนื่องจากสาเหตุและกลไกในการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งมีผลต่อการดูแลรักษาที่ต้องให้การดูแลรักษาไปตลอดชีวิตของผู้ป่วย และมักพบว่ายิ่งอายุมากยิ่งมีอัตราการพบโรคนี้สูงขึ้น เช่น ในกลุ่มวัยสูงอายุตอนต้น พบประมาณร้อยละ 2 แต่ในกลุ่มวัยสูงอายุตอนปลาย พบสูงถึง ร้อยละ 50 ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม ทำให้เกิดภาระและความยากลำบากในการดูแลทั้งแก่ครอบครัวหรือผู้ดูแล ซึ่งญาติผู้ดูแลอาจจำเป็นต้องออกจากการงานเพื่อให้การดูแลระยะยาว ญาติและครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลและค่าใช้จ่ายอื่นอีกเป็นอย่างมาก และยังขาดโอกาสต่างๆในชีวิตมากมาย เช่น การทำงาน รายได้ เป็นต้น รวมทั้งผู้ดูแลส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านสุขภาพ และถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมการรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่บ้าง แต่พบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานบริการได้ หรือสถานบริการไม่สามารถให้การดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง ญาติผู้ดูแล ผู้ให้บริการยังต้องการความรู้ทั้งในด้านการประคับประคองและการป้องกัน การชะลอความรุนแรงของโรค ปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องการการพัฒนาองค์ความรู้ให้ชัดเจน ดังนั้นพยาบาลที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ประยุกต์ในการดูแล การป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 20 ปี หรือครบรอบสองทศวรรษคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้ผลิตบัณฑิตพยาบาล ไปให้บริการสุขภาพทั้งในสถานบริการภาครัฐและเอกชนร่วมพันคน และคณะพยาบาลศาสตร์ ยังต้องมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงพัฒนาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเวทีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สำหรับบุคลากรสุขภาพที่มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ พยาบาล อาจารย์พยาบาล และศิษย์เก่า ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุคประชาคมอาเซียนของประเทศ