ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    สาลินี แนวหล้า
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    สุกัญญา เกิดสุข
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 52920 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางทฤษฎีเพิ่มขึ้น และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของอวัยวะต่างๆในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท