ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    สมรรถนะพยาบาลพพี่เลี้ยง สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 149000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        สถานบริการสุขภาพที่เป็นแหล่งฝึกการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล มีการแต่งตั้งพยาบาลพี่เลี้ยง ร่วมดูแลนักศึกษาในขณะปฏิบัติกรกรรมการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาและร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา โดยพยาบาลพี่เลี้ยงดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่สภาการพยาบาลเป็นผู้ก-ำหนด ซึ่งพยาบลพี่เลี้ยงที่เคยได้รับการอบรมในสถานบริการพยาบาล จะมีความรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง เลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการสอนได้ แต่ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรจะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริยญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการพัฒนาผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรุ้แก่พยาบาลพี่เลี้ยงให้เข้าใจหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริยญาตรีสขาพยาบาลศาสตร์ ระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล