ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการสูงอายุร่วมใจ ใส่ใจดูแลเท้า
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    รุจิระชัย เมืองแก้ว
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ลลิดา ปักเขมายัง
อรชร บุติพันดา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 5120 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        โรคเบาหวาน เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่ควรให้ความสำคัญ โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังเกิดจากความผิดปกติในการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ โปรตีน พบว่าโรคเบาหวาน เป็นสาเหตุการตายและการเจ็บป่วยเป็นอันดับ 8 ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 345 อัตราต่อแสนประชากร = 19.03 (สฐจ.อุบล ,2554)เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย ถ้าผู้ป่วยขาดความรู้และการดูแลตนเองที่ถูกต้องจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายทั้งชนิดเฉียบพลัน เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และการติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อนชนิดเรื้อรัง ได้แก่ ไตวาย แผลเรื้อรังที่เท้า ต้อกระจกและตาบอด โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองขาดเลือด แผลที่เท้าเป็นปัญหาหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่พบว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสาเหตุสำคัญของการเกิดแผลที่เท้าคือ ภาวะปลายประสาทเท้าเสื่อม โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย การมีข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณเท้า ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ซึ่งผลเสียถ้าขาดการดูแลเท้าจะทำให้เป็นแผลเรื้อรังซึ่งนำไปสู่การถูกตัดขาและเสียชีวิตได้ จากการศึกษาพบว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เท้าร้อยละ 15 และประมาณร้อยละ 70 ของผู้ที่เคยเกิดแผลที่เท้า มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้อีกภายใน 5 ปีและแผลที่เท้าอาจนำไปสู่การตัดขาได้ถึงร้อยละ 85ซึ่งโอกาสการถูกตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานพบได้มากกว่าคนปกติถึง 15เท่า (May Field,et al,1998 ) จากการสำรวจชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนารามพบว่าผู้สูงอายุในชมรมมีจำนวน 50 คนและมีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานจำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 58 และพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานจำนวน29 คน ยังไม่เคยตรวจสุขภาพเท้า และยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้า รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุอีกจำนวน 21 คน ยังขาดความรู้ในการป้องกันโรคเบาหวานทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่เท้าและการป้องกันโรคเบาหวาน จึงได้จัดทำโครงการ “สูงอายุร่วมใจ ใส่ใจดูแลเท้า ” ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในการดูแลรักษาเท้าเพื่อลดการเกิดแผลหรือเกิดการลุกลาม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อไป