ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    การปฏิบัติพยาบาลที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    จำลอง ชูโต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 248500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::         ปัจจุบันในประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการต่างๆ มากกว่า 150,000 คน โดยปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุตยภูมิ และตติยภูมิ และในหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานศึกษาเป็นต้น การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์นั้นมีความเสี่ยงต่อหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเป็นอย่างมาก พยาบาลวิชาชีพจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพของตนเองอย่างท่องแท้ โดยต้องยึดหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงจริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย จากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยทำให้เกิดความก้าวหน้าในการให้บริการทางสุขภาพป็นอย่างมาก รัฐบาลต้องออกกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมากมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีจึงจัดโครงการอบรมเรื่อง "การปฏิบัติพยาบาลที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย" ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพให้ตระหนักถึงประเด็นที่พึงระวังเกี่ยวกับจริยธรรม สิทธิมนุษยชนและกฎหมายในการปฏิบัติวิชาชีพ