ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านท่ากกแห่
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ปิยะวดี ทองโปร่ง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 45500 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ชุมชนบ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนริมแม่น้ำมูล ห่างจากมหาวิทยาลัยราชธานี 6 กิโลเมตรมีครัวเรือนจำนวน 80 ครัวเรือน ประชากร 250 คน มีอาชีพรับจ้าง เพาะปลูก และประมงในแม่น้ำมูล มีวัดท่ากกแห่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประชาชน รวมทั้งมีโรงเรียนวัดบ้านท่ากกแห่วิทยารามซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศลจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในแต่ละปีชุมชนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วม มีความเสียงต่อการได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับล่าง เผชิญปัญหาสุขภายกาย สุขภาพจิต และสุขภาวะชุมชน มหาวิทยาลัยราชธานี มีคณะวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของชุมชน อีกทั้งสถาบันศาสนา โรงเรียน องค์การชุมชน องค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน มีเจตคติทางบวกต่อกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นโอกาสที่ชุมชนและมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาของชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะบูรณาการพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม