ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตใจวัยรุ่น
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 13400 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::         ในปัจจุบันความเครียดนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เพื่อนสังคม เศรษฐกิจและครอบครัว ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีความเครียดที่แตกต่างกันไป เมื่อเกิดความเครียดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือ การทำอย่างไรให้ความเครียดเหล่านั้นหมดไปหรือบรรเทาลง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด