ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ผู้สูงอายุพลแพนเข้มแข็ง ร่วมแรง เสริมสร้างกระดูก
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ลลิดา ปักเขมายัง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
อรชร บุติพันดา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 0 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::