ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ชลธิชา อรุณพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 3700 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในปัจจุบันปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ คือ การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ซึ่งนับวันโรคต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งโรคเรื้อรังดังกล่าวมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม อันเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ จากการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนในบ้านท่าข้องเหล็กต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-25 ตุลาคม 2557 พบว่า ประชาชนมีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 49.76 ซึ่งสูงกว่าอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย ที่มีอัตราความชุกเท่ากับ 21.4 (สำนักงานโรคติดต่อ : 2557) นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนบ้านท่าข้องเหล็กยังมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติร้อยละ 6.67 และมีไขมันในเส้นเลือดสูงร้อยละ 11.24 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหามาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกาย จากปัญหาดังกล่าวทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ “ชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง” เพื่อบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการ นำความรู้จากรายวิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของพยาบาลในชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมแต่สามารถป้องกันได้ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้