ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ช่างหม้อร่วมใจเบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ความดัน
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ชลธิชา อรุณพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 3700 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่กำลังคุกคามโลก โดยองค์การอนามัยโลกราบงานว่า ทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูง1 พันล้านคนจำนวนนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และสิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือ จำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงร้อยละ 9 ไม่เคยได้รับวินิจฉัยมาก่อนและไม่ได้รับการรักษาจึงส่งผลทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น จากการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนในบ้านช่างหม้อ หมู่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-25 สิงหาคม 2557 พบว่า ประชาชนมีภาวะความดันโลหิตสูงกว่าปกติ 7.97 (กลุ่มที่ยังไม่เกิดโรค) มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 79.78 ซึ่งสูงกว่าอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย ที่มีอัตราความชุกเท่ากับ 21.4 (สำนักงานโรคติดต่อ : 2557) นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนบ้านช่างหม้อยังมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติร้อยละ 5.67 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหามาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกาย จากปัญหาดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ “ช่างหม้อร่วมใจเบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ความดัน”เพื่อบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการนำความรู้จากรายวิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของพยาบาลในชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมแต่สามารถป้องกันได้ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันและดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกการปฏิบัติตนในการป้องกันและดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน