ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    สานสายใยครอบครัวคล้องใจไทเพียเภ้าต้านภัยยาเสพติด
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ชลธิชา อรุณพงษ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปริญญา ผกานนท์
เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 4250 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งเป็นบ่อนทำลายทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการดำเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปรามมิให้มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด ยาเสพติดมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจเกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังเป็นผลกระทบที่เสียหายทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติและหากผู้เสพยาเป็นเด็กและเยาวชนด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงเพราะเด็กคือผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ การที่จะให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนั้น จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดนั้นคือ ครอบครัว เมื่อเด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นและการดูแลใจใส่จากพ่อ แม่ และบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด ปัญหาเด็กติดยาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้น จากการศึกษาชุมชนบ้านเพียเภ้าพบว่าบริบทของชุมชนเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท การประกอบอาชีพมีหลากหลาย บางกลุ่มประกอบอาชีพทำนา บางกลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มใช้แรงงานต้องพึ่งยาเสพติด และมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นในชุมชนซึ่งอาจเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดได้ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัว ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29” พบว่า การทำโครงการเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เยาวชนที่ประสบความสำเร็จควรเน้นที่ความผูกพันในครอบครัวและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและเยาวชน ดังนั้นทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ “สานสายใยครอบครัวคล้องใจไทเพียเภ้าต้านภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการ นำความรู้จากรายวิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของพยาบาลในชุมชน และเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด