ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวสร้างรั้วต้านภัยยาเสพติดบ้านก้านเหลือง
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 7600 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและของทุกประเทศทั่วโลกเนื่องจากเป็นภัยบ่อนทำลายสังคมและประเทศชาติ เพราะสารเสพติดสามารถทำลายสุขภาพของผู้เสพและยังเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรร่วมมือกันป้องกันและกวาดล้างเพื่อความสงบสุขของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์โลก