ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    อบรมทักษะชีวิตแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์หมู่บ้านหนองหว้า
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 4700 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ป็นที่ทราบกันดีว่าความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การติดต่อสื่อสารการแพทยืและสาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย แต่มีข้อเสียสำหรับบางคนที่นำมาใช้ในทางที่ให้โทษที่มักพบเสมอคือ การเล่นเกมส์ออนไลน์ ดังจะเห็นว่าปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้เวลาในแต่ละวันค่อนข้างนาน ไม่สนใจการเรียนหรือการทำประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้ผลการเรียนต่ำ มีโอกาสถูกล่อล่วงและเป้นสาเหตุการก่ออาชญากรรม และการเสพสารเสพติดได้ ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้นิเทศร่วมกับนักศึกษาและประชาชนบ้านหนองหว้าได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนบ้านหนองหว้า ขึ้นภายใต้โครงการอบรมทักษะชีวิตแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์หมู่บ้านหนองหว้า